Langnese Honing

Gegevensbescherming

Privacyverklaring van Langnese Honig GmbH & Co. KG

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de eigenaar van de website. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Hierbij kan het gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Onze IT-systemen verzamelen automatisch andere gegevens wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen naar de correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de colofon als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U vindt hierover meer informatie in de privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van de verwerking’.

Analysetools en tools van derden
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd, wat betekent dat het surfgedrag niet tot u kan worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze analyse voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt gedetailleerde informatie over deze tools en uw bezwaarmogelijkheden vinden in de privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hostingprovider). Persoonlijke gegevens verzameld op deze website worden opgeslagen op de servers van de hostingprovider. Hierbij gaat het vooral om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hostingdienst wordt gebruikt voor het nakomen van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Onze hostingprovider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.
Sluiten van een contract voor orderverwerking

Om een rechtmatige gegevensverwerking te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met onze hostingprovider.

3. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze webpagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Langnese Honig GmbH & Co. KG
Hammoorer Weg 25
22941 Bargteheide

Telefoon: +49(0)4532/40901
E-Mail: welcome@langnese-honig.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming
Voor ons bedrijf hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

BREDEX GmbH
Lindentwete 1
38100 Braunschweig

Telefoon: +49 (0)531 24330-0
E-Mail: edsb@bredex.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een vormvrije kennisgeving per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en directe marketing (art. 21 AVG)
ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 PUNT E OF F AVG, DAN HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM WEGENS BIJZONDERE SITUATIES BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILING GEBASEERD OP DEZE BEPALINGEN. DE BETREFFENDE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT TEGEN DE VERWERKING, ZULLEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE VERPLICHTE BESCHERMENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BIEDEN DIE OPWEGEN TEGEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR DE INVORDERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE MARKETING, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILING, VOOR ZOVER HET GELINKT IS AAN DEZE DIRECTE MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie
In geval van schending van de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van zijn gewoonlijke verblijfplaats, zijn werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op bezwaar doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om uw gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract zelf op te vragen of te laten overhandigen aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- en TLS- versleuteling
Om veiligheidsredenen gebruikt deze website SSL- en TLS-versleuteling om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresbalk in de browser die van ‘http://’ in ‘https://’ verandert en aan het slotsymbool in die adresbalk.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, wissing en rectificatie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u hierover of over gegevensbescherming nog vragen hebt, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de colofon.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de colofon als u hierover nog vragen hebt. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

• Als u de juistheid van uw opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
• Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is gebeurd/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van de wissing.
• Als we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van verwijderd.
• Als u bezwaar hebt gemaakt volgens artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen zwaarder doorwegen, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om juridische claims in te vorderen, uit te oefenen of te verdedigen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen E-mail marketing
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die verplicht in de colofon zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclamemateriaal, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies
Sommige websites maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw apparaat niet beschadigen. Ze worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Hiermee kunnen wij of u bepaalde diensten van het externe bedrijf gebruiken (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig hebt (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies en dat u cookies alleen in individuele gevallen kunt toestaan, de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies wanneer de browser wordt gesloten kunt activeren. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies van derden of cookies voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en u, indien nodig, om toestemming vragen.

Serverlogbestanden
De provider van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

• Browsertype en -versie
• Gebruikte besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de computer die toegang vraagt
• Tijdstip van het serververzoek
• IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt ingevoerd, door ons opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag en voor eventuele verdere vragen. We zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG), indien dit werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijven bij ons totdat u om hun verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag intrekt of als het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is behandeld). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te behandelen. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1 punt a AVG) en/of op onze rechtmatige belangen (art. 6, lid 1 punt f AVG), aangezien we een rechtmatig belang hebben bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via contactformulieren stuurt, blijven bij ons totdat u om hun verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag intrekt of als het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is behandeld). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan de websitebeheerder aan te bieden die betrekking hebben website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in
U kunt de opslag van de cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt, die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u bij Google Analytics in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking
We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en leven de strikte vereisten van de Duitse Instantie voor gegevensbescherming strikt na wanneer we Google Analytics gebruiken.

Bewaartermijn
Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en actieniveau die aan cookies, gebruikers (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) zijn gekoppeld, worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Informatie hierover vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Plug-in en tools

Google Web Fonts
Deze website gebruikt voor een uniforme weergave zogenaamde weblettertypen, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google wordt daarvoor niet gemaakt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps
Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is belangrijk voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven makkelijker te vinden. Dit is een rechtmatig belang volgens artikel 6, lid 1, punt f AVG.
Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Eigen diensten

Omgang met gegevens van sollicitanten
Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren we u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die bij het sollicitatieproces zijn verzameld. Wij garanderen dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling
Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw bijbehorende persoonlijke gegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit nodig is om al dan niet een job aan te bieden. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-nieuw volgens de Duitse wetgeving (aangaan van een arbeidsrelatie), art. 6, lid 1, punt b AVG (algemene uitvoering van een contract) en – als u uw toestemming hebt gegeven – art. 6, lid 1, punt a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden alleen binnen ons bedrijf doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-nieuw en art. 6, lid 1, punt b AVG voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie

Bewaartermijn van de gegevens
Als we u geen job kunnen bieden, als u een job weigert of uw sollicitatie intrekt, dan behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 punt f AVG) voor maximaal 6 maanden vanaf het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens nodig zijn nadat de periode van 6 maanden is verstreken (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook gebeuren als u de betreffende toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 punt a AVG) of als er wettelijke bewaarverplichtingen zijn die verwijdering voorkomen.