Langnese Honing

Gegevensbescherming

Privacyverklaring van Langnese Honig GmbH & Co. KG

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Privacy is erg belangrijk voor het management van Langnese Honig GmbH & Co. KG. Het gebruiken van de websites van Langnese Honig GmbH & Co. KG is in principe mogelijk zonder het ingeven van persoonsgegevens. Indien iemand via onze website gebruik wil maken van speciale services van ons bedrijf, kan de verwerking van persoonsgegevens echter noodzakelijk zijn. Als het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, maar hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, vragen wij over het algemeen toestemming van de betrokken persoon.

Het verwerken van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een persoon, gebeurt steeds overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de voor de Langnese Honig GmbH & Co. KG geldende landspecifieke privacybepalingen. Door middel van dit privacybeleid wil ons bedrijf publiekelijk informeren over de aard, omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Tevens worden betrokkenen middels dit privacybeleid geïnformeerd over hun rechten.

Langnese Honig GmbH & Co. KG heeft als verwerkingsverantwoordelijke vele technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen er in principe beschermingslekken voorkomen bij gegevensoverdracht via het internet, waardoor een absolute bescherming niet kan worden gewaarborgd. Daarom is elke betrokkene vrij om persoonsgegevens ook op een alternatieve manier, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

 

1. Definities
Het privacybeleid van Langnese Honig GmbH & Co. KG is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wet- en regelgever is gebruikt bij het uitgeven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet zowel voor onze klanten en zakenpartners als voor alle anderen eenvoudiger te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te kunnen waarborgen, willen we graag vooraf de gebruikte terminologie toelichten.

We gebruiken in dit privacybeleid onder andere de volgende begrippen:

 1. a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „betrokkene“). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel, of één of meer bijzondere kenmerken die uiting geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 1. b) Betrokkene

Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de verwerkingsverwantwoordelijke worden verwerkt.

 1. c) Verwerking

Verwerking is elke (geautomatiseerde) handeling of geheel van handelingen in het kader van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, structureren, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, het openbaar maken door doorzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, het aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 1. d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 1. e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten als beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 1. f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld, zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard, en technische en organisatorische maatregelen worden genomen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 1. g) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

Een verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Als het doel van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald, kan op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht worden geregeld wie de verwerkingsverantwoordelijke is of wat de specifieke criteria voor zijn benoeming zijn.

 1. h) Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

 1. i) Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, instelling of andere instantie, ongeacht of het om een derde partij gaat of niet, aan wie persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

 1. j) Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, instelling of andere instantie, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of opdrachtverwerker gemachtigd is de persoonsgegevens te verwerken.

 1. k) Toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, informerende en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene voor een specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene toestemming geeft voor de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens.

 

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijken
Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van andere privacywetten die in de lidstaten van de Europese Unie gelden en van verdere privacybepalingen, is:

Langnese Honig GmbH & Co. KG
Hammoorer Weg 25
D-22941 Bargteheide
Duitsland

Tel.: +49 (0) 453240901
E-mail: welcome(at)langnese-honig.de

Website: www.langnese-honing.nl

 

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
De gegevensbeschermingsfunctionaris van de verwerkingsverantwoordelijken is:

BREDEX GmbH
Lindentwete 1
38100 Braunschweig

Telefon: +49 (0)531 24330-0
E-Mail: edsb@bredex.de

 

Elke betrokkene kan altijd met alle vragen en opmerkingen m.b.t. de privacy rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

4. Cookies
De websites van Langnese Honig GmbH & Co. KG gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Deze bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers aan de betreffende internetbrowser, waarin de cookie is opgeslagen, kunnen worden toegewezen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan door de unieke cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden.

Door cookies te gebruiken, kan Langnese Honig GmbH & Co. KG gebruikersvriendelijkere services beschikbaar stellen voor de gebruikers van deze website, hetgeen zonder deze cookies niet mogelijk zou zijn.
Via een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website in het interesse van de gebruiker worden geoptimaliseerd. Cookies maken het voor ons mogelijk om, zoals al eerder genoemd, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om onze site gebruiksvriendelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek van de website opnieuw zijn/haar inloggegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die in het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online shop. De online shop onthoudt d.m.v. een cookie welke artikelen de klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment verhinderen, door dit in de gebruikte internetbrowser in te stellen en zo het plaatsen van cookies permanent tegen te gaan. Verder kunnen reeds geplaatste cookies altijd worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is bij alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Indien de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze internetsite volledig worden gebruikt.

 

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
De website van Langnese Honig GmbH & Co. KG verzamelt elke keer dat de website wordt opgeroepen door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem, een reeks van algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen. Gegevens die kunnen worden verzameld zijn (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat het bezoekende systeem gebruikt, (3) via welke internetsite een bezoekend systeem op onze website is gekomen (zogenaamde refferer), (4) de subwebsites die een bezoekend systeem van onze website oproept, (5) de datum en het tijdstip dat de internetsite wordt bezocht (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het bezoekende systeem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen voor de veiligheid in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

When using these general data and information, the Langnese Honig GmbH & Co. KG does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. Therefore, the Langnese Honig GmbH & Co. KG analyzes anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a data subject.

 

6. Prijsvragen, aanbiedingen en doe-mee-acties
Om deel te nemen aan prijsvragen, aanbiedingen en soortgelijke doe-mee-acties, is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk. De deelnemer verklaart dat de door hem verstrekte persoonlijke informatie, in het bijzonder voor-, achternaam en e-mailadres, waar en juist zijn.
De persoonsgegevens van de deelnemer worden noch aan derden doorgegeven, noch voor gebruik aan derden ter beschikking gesteld. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het uitvoeren van de betreffende actie. Een uitzondering zijn de dienstverleningen die voor het uitvoeren van de actie gemachtigd zijn en de gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken voor het doorvoeren van de prijsvraag. Na het beëindigen van de actie zijn de dienstverleningen contractueel verplicht om alle persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen.
De deelnemer kan zijn toestemmingsverklaring op elk moment intrekken. Na het intrekken van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd.

 

7.a) Abonnement op onze nieuwsbrief
Op de website van Langnese Honig GmbH & Co. KG hebben de gebruikers de mogelijkheid om zich op onze nieuwsbrief te abonneren. De persoonsgegevens die bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, komen voort uit de hiervoor gebruikte invoervelden.
Langnese Honig GmbH & Co. KG informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig over aanbiedingen van het bedrijf d.m.v. een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan door de betrokkene in principe alleen worden ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er aan het e-mailadres dat de betrokkene voor het eerst invoert voor de nieuwsbrief, een bevestigingsmail volgens de double opt-in procedure verstuurd. Deze bevestigingsmail wordt gestuurd om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene het ontvangen van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het aanmelden van de nieuwsbrief bewaren wij behalve het van de internetserviceprovider vergeven IP-adres, ook het door de betrokkene gebruikte computersysteem op het moment van de aanmelding en de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later moment te kunnen nagaan en dient daarom als juridische waarborg voor de verwerkingsverantwoordelijke.

De verzamelde persoonsgegeven bij een aanmelding voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt. Tevens kunnen nieuwsbriefabonnees per e-mail worden geïnformeerd in zoverre dit voor het uitvoeren van de nieuwsbriefdienst of de registratie hiervan noodzakelijk is, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij een verandering van de technische omstandigheden. Persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor het versturen van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief bevindt zich een link voor het intrekken van de toestemming. Tevens bestaat er de mogelijkheid zich op elk moment, ook via de website van de verwerkingsverantwoordelijke, van de nieuwsbrief af te melden of dit op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke mee te delen.

7.b) Nieuwsbrief-tracking
De nieuwsbrief van Langnese Honig GmbH & Co. KG bevatten zogenoemde trackingpixels. Een trackingpixel is en miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails, die in HTML-formaat worden verstuurd, worden ingebed, om het registeren en analyseren van een logbestand mogelijk te maken. Daardoor is een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Aan de hand van ingebedde trackingpixels kan Langnese Honig GmbH & Co. KG nagaan of en wanneer een e-mail van een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn aangeklikt.

Dergelijke persoonsgegevens die d.m.v. trackingpixels in nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke bewaard en geanalyseerd, om het versturen van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokkenen hebben het recht om op elk moment de afzonderlijke toestemmingsverklaringen, die hiervoor zijn gegeven via de double opt-in procedure, in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverwantwoordelijke verwijderd. Een afmelding van de nieuwsbrief geldt voor Langnese Honig GmbH & Co. KG automatisch als intrekking.

 

8. Contactmogelijkheid via de website
De website van Langnese Honig GmbH & Co. KG bevat op grond van wettelijke voorschriften informatie voor een snelle elektronische contactopname met ons bedrijf, alsmede een direct contact met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenoemde elektronische post (e-mailadres). Als de betrokkene per e-mail of middels een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de persoonsgegevens die door de betrokkene worden gegeven, automatisch bewaard. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden gegeven, worden voor verwerkingsdoeleinden of contactopname met de betrokkene bewaard. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

9. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of zover dit door de Europese wet- en regelgeving of een andere wetgever is vastgelegd in wetten en voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de opslag wegvalt of een opslagtermijn afloopt die door de Europese wet- en regelgeving of een andere verantwoordelijke wetgever is voorgeschreven, worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

10. Rechten van de betrokkene
10. a) Recht op informatie
Elke betrokkene heeft volgens de Europese wet- en regelgeving het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verlangen of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik maakt van dit recht op informatie, kan hij of zij zich hiervoor op elk moment tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke wenden.

10. b) Recht op inzage
Elke betrokkene van het verwerken van persoonsgegevens heeft volgens de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om op elk moment kosteloos informatie van de verwerkingsverantwoordelijke te krijgen over de bewaarde persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, en een kopie van deze informatie te krijgen. Tevens staat de Europese wet- en regelgeving toe dat de betrokkene inzage krijgt in volgende informatie:
het doel van de verwerking
welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt
de ontvanger of categorieën van ontvangers waaraan persoonsgegevens zijn verstrekt of verstrekt zullen worden, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die duur te bepalen
het bestaan van het recht op rectificatie of verwijdering van hem/haar betreffende persoonsgegevens, of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke, of het recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken
het bestaan van het recht op bezwaar bij een toezichthouder
als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering volgens artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG en — tenminste in die gevallen — nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
Tevens staat de betrokkene recht op inzage toe in het feit of de persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht op inzage in passende garanties in verbinding met de overdracht.
Als een betrokkene van dit inzagerecht gebruik wil maken, kan hij of zij zich hiervoor op elk moment tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke wenden.

10. c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene van persoonsgegevensverwerking heeft volgens de Europese wet- en regelgeving het recht op rectificatie, zonder onredelijke vertraging, van hem/haar betreffende persoonsgegevens. Verder heeft de betrokkene het recht om, met inachtneming van het doel van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens aan te vullen — ook middels een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene van dit rectificatierecht gebruik wil maken, kan hij of zij zich hiervoor op elk moment tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke wenden.

10. d) Recht op gegevenswissing (recht op vergeteheid)
Elke betrokkene van persoonsgegevensverwerking heeft volgens de Europese wet- en regelgeving het recht om van de verantwoordelijke te verlangen, dat de hem/haar betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden verwijderd, indien een van de volgende redenen van toepassing is en in zoverre de verwerking niet noodzakelijk is:
De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of anderszins verwerkt zijn.

De betrokkene trekt zijn toestemming in voor de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1a van de AVG of art. 9, lid 2a van de AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
De betrokkene maakt krachtens art. 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt volgens art. 21, lid 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het lidstatelijk recht, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene zijn persoonsgegevens die bij Langnese Honig GmbH & Co. KG zijn opgeslagen, wil laten verwijderen, kan hij of zij zich hiervoor op elk moment tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke wenden. De medewerker van Langnese Honig GmbH & Co. KG zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijderen zonder onredelijke vertraging zal worden ingewilligd.

Als de persoonsgegevens door Langnese Honig GmbH & Co. KG openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke volgens art. 17, lid 1 van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen, zal Langnese Honig GmbH & Co. KG met inachtneming van de beschikbare technologie en implementatiekosten, passende maatregelen (ook technische) nemen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, te informeren over het feit dat de betrokkene van deze andere verwerkingsverantwoordelijken verlangt dat alle links naar deze persoonsgegevens, en kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens worden verwijderd, in zoverre de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Langnese Honig GmbH & Co. KG zal in individuele gevallen het nodige regelen.

 

10. d) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene van persoonsgegevensverwerking heeft volgens de Europese wet- en regelgeving het recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat de verwerking wordt beperkt, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De juistheid van persoonsgegevens wordt door de betrokkene bestreden, en wel voor de periode die nodig is voor de verantwoordelijke om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wijst het verwijderen van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, de betrokkene heeft deze echter nodig voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De betrokkene heeft bezwaar ingediend tegen de verwerking krachtens artikel 21, lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokkene.
Als een van de bovengenoemde voorwaarden van toepassing is en een betrokkene de beperking verlangt van de persoonsgegevens die bij Langnese Honig GmbH & Co. KG zijn opgeslagen, kan hij of zij zich hiervoor op elk moment tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke wenden. De medewerker van Langnese Honig GmbH & Co. KG zal ervoor zorgen dat de beperking wordt doorgevoerd.

10. f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Elke betrokkene van persoonsgegevensverwerking heeft volgens de Europese wet- en regelgeving het recht om de hem/haar betreffende persoonsgegevens die door hem of haar aan een verantwoordelijke ter beschikking zijn gesteld, op een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen. De betrokkene heeft bovendien het recht deze gegevens door te geven aan andere verantwoordelijken, zonder daarbij te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar waren gesteld, in zoverre de verwerking berust op artikel 6, lid 1a van de AVG of artikel 9, lid 2a van de AVG of een overeenkomst volgens artikel 6, lid 1b van de AVG, en de verwerking plaatsvindt m.b.v. een geautomatiseerde procedure, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag is gedelegeerd aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Tevens heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn of haar recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20, lid 1 van de AVG het recht om de persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke te laten overgedragen, in zoverre dit technisch mogelijk is en in zoverre hierdoor de rechten en vrijheden van andere personen niet nadelig worden beïnvloed.
Voor het geldend maken van het recht op overdraagbaarheid van gegevens, kan de betrokkene zich op elk moment tot een medewerker van Langnese Honig GmbH & Co. KG wenden.

10. g) Recht op bezwaar
Elke betrokkene van persoonsgegevensverwerking heeft volgens de Europese wet- en regelgeving het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn/haar specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1e of 1f van de AVG. Dit geldt ook voor profilering die op een van deze bepalingen berust.

In geval een bezwaar verwerkt Langnese Honig GmbH & Co. KG de persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die opwegen tegen het belang, de rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als Langnese Honig GmbH & Co. KG persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt bij Langnese Honig GmbH & Co. KG tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal de Langnese Honig GmbH & Co. KG de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn/haar specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens die bij Langnese Honig GmbH & Co. KG plaatsvindt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek krachtens artikel 89, lid 1 van de AVG, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht in het openbaar belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich op elk moment tot een medewerker van Langnese Honig GmbH & Co. KG of een andere medewerker wenden. De betrokkene is tevens vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiegezelschap, ongeacht de Richtlijn 2002/58/EG, het recht op bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

10. h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Elke betrokkene van persoonsgegevensverwerking heeft volgens de Europese wet- en regelgeving het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking — inclusief profilering — berustende besluitvorming, die op hem/haar een juridisch effect heeft of hem/haar op een vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, in zoverre de beslissing (1) niet vereist is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) is toegestaan op grond van wettelijke voorschriften van de Europese Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt, en deze wettelijke voorschriften passende maatregelen bevatten met betrekking tot de garantie van de rechten en vrijheden evenals de geoorloofde belangen van de betrokkene of (3) plaatsvindt met uitdrukkelijke instemming van de betrokkene.

Als de besluitvorming (1) vereist is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) plaatsvindt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Langnese Honig GmbH & Co. KG passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te handhaven, waaronder in elk geval het recht op interventie van een persoon namens de verantwoordelijke, op toelichting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing hoort.
Als de betrokkene een beroep wil doen op zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, kan hij of zij zich hiervoor op elk moment tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke wenden.

10. i) Recht op intrekking van een toestemmingsverklaring betreffende de privacy
Elke betrokkene van persoonsgegevensverwerking heeft volgens de Europese wet- en regelgeving het recht om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
Als een betrokkene zijn/haar recht van intrekking geldend wil maken, kan hij/zij zich hiervoor op elk moment tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke wenden.

11. Privacy bij sollicitaties en sollicitatieprocedures
De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook op elektronische wijze plaatsvinden. Dit is vooral het geval als een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten op elektronische wijze aan de verwerkingsverantwoordelijke verstuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst aangaat met een sollicitant, worden de verstuurde gegevens bewaard voor het afwikkelen van de arbeidsverhouding, waarbij de wettelijke voorschriften in acht worden genomen. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidscontract aangaat met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de aankondiging van de afwijzing automatisch verwijderd, in zoverre een verwijdering geen andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de weg staat. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure in het kader van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

12. Privacybeleid voor het inzetten en gebruiken van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
De verwerkingsverantwoordelijke heeft in deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalyseservice registreert gegevens over de website van waaruit de betrokkene op een internetsite komt (zogenaamde referrer), welke subsites van de website werden opgeroepen of hoe vaak en voor hoe lang een subsite werd bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De uitvoerende maatschappij van de Google-Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de toevoeging „_gat._anonymizeIp“. Middels deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd, als de toegang tot onze internetsite afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google-Analyticscomponent is de analyse van de bezoekersstroom op onze website. Google gebruikt de ingewonnen gegevens en informatie onder andere voor het analyseren van het gebruik van onze website, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze websites, en om verdere diensten te verlenen die met het gebruik van onze website verband houden.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven reeds toegelicht. Met het plaatsen van de cookie is het voor Google mogelijk het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep van de afzonderlijke pagina’s van de website van de verwerkingsverantwoordelijke waarin de Google-Analyticscomponent is geïntegreerd, zorgt deze component ervoor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens doorstuurt voor online analysedoeleinden. In het kader van deze technische procedure krijgt Google kennis over de persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere helpen om de herkomst van de bezoekers en klikken na te gaan, en dientengevolge provisies te kunnen berekenen.
Middels de cookie wordt persoonlijke informatie bewaard, zoals de duur van de toegang, de plaats van waaruit de toegang heeft plaats gevonden en de frequentie van de bezoeken op onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek op onze website worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetaansluiting die door betrokkene is gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze persoonsgegevens, die via de technische procedure zijn verzameld, onder omstandigheden door aan derden.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al aangeduid, op elk moment verhinderen door dit in de gebruikte internetbrowser in te stellen en daarmee het plaatsen van cookies permanent tegengaan. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Verder kan een cookie die reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Tevens heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de registratie van persoonsgegevens, die door Google Analytics zijn gegenereerd op basis van het gebruik van deze website, en tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Google. Door bezwaar te maken kunnen deze registratie en verwerking worden verhinderd. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on deelt via JavaScript aan Google Analytics mee, dat er geen gegevens en informatie over het bezoeken van websites mogen worden doorgespeeld aan Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google gezien als bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later moment wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn/haar verantwoording valt, wordt gedeïnstalleerd of gedeactiveerd, bestaat er de mogelijkheid de browser-add-on opnieuw te installeren of activeren.

Verdere informatie en het privacybeleid van Google kunnen worden geraadpleegd via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en via http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt gedetailleerder toegelicht via deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Privacybeleid voor het inzetten en gebruiken van Youtube
De verwerkingsverantwoordelijke heeft in deze website componenten van Youtube geïntegreerd. YouTube is een online videoportaal waarop video’s kosteloos kunnen worden gepubliceerd, en door andere gebruikers kosteloos kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. YouTube staat publicaties van allerlei soorten video’s toe, waardoor zowel complete films en televisieprogramma’s als ook muziekvideo’s, trailers en door gebruikers zelf gemaakte video’s via het internetportaal zijn te zien.
De uitvoerende maatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Bij elke oproep van de afzonderlijke pagina’s van de website van de verwerkingsverantwoordelijke waarin een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, zorgt deze component ervoor dat de internetbrouwser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch de weergave van de betreffende YouTube-component downloadt. Verdere informatie over YouTube kan worden geraadpleegd via www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure krijgen YouTube en Google kennis over welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene wordt bezocht.
Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube, zodra een subsite met een YouTube-video wordt opgeroepen, welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene toegewezen.

YouTube en Google krijgen via de YouTube-component altijd informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website gelijkertijd bij YouTube is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het al dan niet aanklikken van de YouTube-video door de betrokkene. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google door de betrokkene niet gewenst is, kan hij/zij de overdracht verhinderen door zich eerst uit te loggen bij YouTube alvorens onze website op te roepen.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid dat via www.google.de/intl/de/policies/privacy/ kan worden ingezien, geeft uitkomst over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

14. Wettelijke grondslag voor de verwerking
Artikel 6, lid 1a van de AVG dient voor ons bedrijf als wettelijke grondslag voor verwerkingshandelingen waarbij we toestemming voor een bepaald verwerkingsdoeleind binnenhalen. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestaties, berust de verwerking op artikel 6 lid 1b van de AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die vereist zijn voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten en diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die een verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals bijvoorbeeld voor het vervullen van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1c van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn/haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere cruciale informatie vervolgens aan een arts, ziekenhuis of andere derde moeten worden doorgegeven. In dat geval berust de verwerking op artikel 6, lid 1d van de AVG. Tenslotte kunnen verwerkingshandelingen berusten op artikel 6, lid 1f van de AVG. Op deze wettelijke grondslag zijn verwerkingshandelingen gebaseerd, die door geen van de hiervoor genoemde wettelijke grondslagen zijn vastgelegd, als de verwerking noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde, maar niet wanneer de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan, omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, AVG).

15. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke of een derde wordt uitgevoerd
Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1f van de AVG, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

16. Duur van de opslag van persoonsgegevens
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Als de termijn is afgelopen worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, in zoverre deze niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

17. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor het afsluiten van een overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van het niet beschikbaar stellen
Wij informeren u over het feit dat het beschikbaar stellen van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk is voorgeschreven (bijv. belastingsvoorschriften) of kan volgen uit contractuele regelingen (bijv. details over de contractant). Soms kan het voor het afsluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft als gevolg, dat er geen overeenkomst met de betrokkene kan worden aangegaan. Voor het verstrekken van persoonsgegevens moet de betrokkene zich tot een van onze medewerkers wenden. Onze medewerker informeert de betrokkene per individueel geval of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven is, of de verstrekking van de persoonsgegevens voor het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk is, of er een verplichting bestaat de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens heeft.

18. Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming
Als een verantwoordelijk bedrijf zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.
Dit privacybeleid is opgesteld door de privacyverklaringgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als een externe functionaris voor gegevensbescherming, in samenwerking met privacyadvocaat Christian Solmecke.